ضوابط بالابر خودرو

1403/03/27 , 21:15

الزامات آسانسورهاي حمل خودرو   

1.1.   تعبيه بالابر خودرو بر به عنوان تنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات پاركينگ كليه ساختمانهاي مسكوني، تجاري، اداري و عمومي ممنوع ميباشد.
1.2.   در پاركينگهاي طبقاتي و ساختمانهايي كه طبقات پاركينگ در كنار ساختمان قرار دارند، تعبيه آسانسورهاي خودروبر مجاز ميباشد. در اين شرايط تعداد مورد نياز آسانسور بايد بر اساس محاسبات ترافيكي آن تعيين شود (تعبيه حداقل 2 آسانسور الزامي است(
1.3.   تأمين نيروي برق ثانويه (ژنراتور) به منظور سرويسدهي كامل آسانسورهاي خودروبر الزامي است.
1.4.   در ساختمانهايي كه مطابق بند2 تعبيه آسانسور حمل خودرو در آنها ممنوع نشده است، رعايت مقررات مبحث سوم مقررات ملي ساختمان درخصوص راههاي خروج، سيستمهاي اعلام حريق اتوماتيك و دستي، سيستمهاي اطفاي حريق و... الزامي است
1.5.   بهمنظور تخليه گاز و دودهاي خروجي از اگزوز خودروها، تعبيه فنهاي مكنده متناسب با حجم كابين در سقف كابين و در بالاي چاه آسانسور الزامي است
1.6.   كابين آسانسورهاي خودروبر بايد داراي درِ اتوماتيك با سيستم محركه مجزا باشد و درهاي طبقات نيز از نوع اتوماتيك انتخاب شوند
1.7.   در هر كابين بايد دو شستي احضار در دو سمت ديواره كابين نصب شود. محل قرارگيري اين شستيها بايد به گونهاي باشد كه راننده خودرو هنگام ورود و خروج از هر دو سمت امكان دسترسي به دكمه هاي طبقات و كليدهاي توقف اضطراري را دارا باشد.
1.8.   استفاده از چشم الكترونيكي پردهاي دوبعدي يا سه بعدي در ورودي(هاي) كابين الزامي است
1.9.   آسانسور حمل خودرو بايد به سيستم تراز طبقه مجدد مجهز باشد.

معرفی شرکت های برتر بالابر خانگی در اصفهان
 

آزمايش و تحويل گيري

2.      آسانسور بايد مطابق ضوابط اين مقررات در ساختمانها نصب ، راه اندازي و تحويل گردد و قطعات منفصله و يا مونتاژ شده آن مطابق ضوابط سازمان ملّي استاندارد ايران به شمارههاي 6303-1و-6303. - 2 ساخته شده باشند
2.1.آسانسور پس از نصب و راه اندازي بايد توسط متخصصان صاحب صلاحيت آزمايش وتحويل گرفته شود
اين تحويل گيري مانع از ضمانت شركت سازنده، فروشنده و نصاب آسانسورنخواهد بود.
2.2.عقد قرارداد نگهداري مناسب، با اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت در حين بهره برداري، همواره الزامي است، در غير اين صورت مسئوليت آسانسور با كارفرما يا بهره بردارساختمانخواهد بود و بايد در قبال هر حادثه اي پاسخگو باشند.
2.3.   هنگام بازديد يا تعمير آسانسور در دوره بهرهبرداري، لازم است كليه وروديهاي آسانسور در طبقات مختلف توسط سرويس كار مجاز ساختمان مسدود گردد
مسدود نمودن وروديهاي مذكور لازماست با علائم هشدار دهنده مطابق با مبحث بيستم مقررات ملّي ساختمان انجام گيرد. 
هنگام تحويل گيري آسانسور علاوه بر مواردي كه قبلاً ذكر شد، رعايت نكات زير نيز الزامي است:
2.3.1.كابين بايد در تراز هر طبقه توقف نمايد و در حين ورود و خروج مسافر يا بار در آن تراز باقي بماند
2.3.2.رواداري توقف كابين از سطح تراز ورودي نبايد از+-20 ميلي متر بيشتر شود
2.3.3. در صورتي كه به دليل ظرفيت سنگين و يا ارتفاع زياد و يا هر دليل ديگر كابين بعد از كم يا زياد شدن مسافران و بار، تغيير سطح دهد
و از رواداري مجاز تجاوز نمايد بايد مكانيزمترازطبقه شدن مجدد به سيستم اضافه شود.
2.3.4.      كابين نبايد هنگام حركت به سمت بالا يا پايين لرزش يا تكان داشته باشدصداهاي سايش يا غيرمعمول بدهد
2.3.5. سيستم محركه آسانسور بايد كمترين لرزش و صدا را داشته باشد و با بالانس كردن صحيح و نصب لرزه گيرهاي مناسب 
از به وجود آمدن و انتقال اين موارد به سازه ساختمان جلوگيريشده باشد
2.3.6.در مواقع قطع برق، بايد بتوان به طور دستي كابين را به نزديكترين طبقه رسانيد تا مسافران خارج شوند، دستورالعمل نحوة عملكرد بايد در موتورخانه نصب باشد.
2.3.7. درِ كابين و درهاي طبقات در هنگام بسته بودن بايد كاملاً محدوده بازشوي ورودي را پوشش داده و قفل شوند(قفل ايمني(
2.3.8.دكمه هاي زنگ اخبار و توقف اضطراري در كابين در صورت وجود پايين ترين دكمه بوده و در ارتفاعي برابر با 890 ميلي متر نصب شوند و بالاترين دكمه نبايد بيش از 1370ميلي متراز كف كابين ارتفاع داشته باشد.
2.3.9.      زنگ اخبار )در صورت وجودبايد مجهز به باطري قابل شارژ باشد و حتي المقدور امكان نصب زنگ كمكي در اتاق نگهباني نيز فراهم گردد.
2.3.10.  در ساختما نهاي عمومي بايد وسيله مكالمه دوطرفه )تلفن يا ...( در كابين نصب شود )توصيه مي شود اين وسيله در كليه آسانسورها نصب شود(.
2.3.11.  درهاي لولايي طبقات بايد مجهز به پنجره مرئي شوند تا بودن كابين در طبقه مشخص شود
كيفيت و ابعاد اين پنجره و شيشه بايد طبق ضوابط استانداردهاي ملّي يا استانداردهاي معتبر بينالمللي باشد
2.3.12.  روشن بودن داخل كابين به طور دائم در حين حركت يا با درِ باز الزامي است.
2.3.13.  تعبيه هواكش براي كابين داراي در الزامي است.
2.3.14.  در صورتي كه كابين فاقد در باشد (آسانسورهاي باري ويژهبايد لبه ايمني مجهز به ميكروسوئيچ و حداقل يك چشم الكترونيكي در آستانه ورودي كابين نصب شود
علاوه بر آن بايد كليهشرايط ايمني، مطابق با ضوابط سازمان ملّي استاندارد ايران به شمارههاي 1- 6303 و  6303- 2رعايت گردد.
2.3.15.  ريل هاي راهنماي آسانسور بايد از جنس فولاد مخصوص بوده و استحكام ودرستي انتخاب و نصب آنها توسط شركت آسانسوري تضمين شده باشند
2.3.16.  در موقع تحويل گيري آسانسور بايد شناسنامه مربوطه ب ه آسانسور مطابق پيوست شماره 1 دريافت شود و در هر قرارداد نگهداري،
 اين شناسنامه به رويت شركت نگهدارنده برسد تاآخرين تغييرات اساسي در آسانسور به اطلاعات آن شناسنامه اضافه گردد.
2.3.17.  دستگيره اي بر روي يكي از ديواره هاي كابين، ترجيحاً در عقب با سطحي صاف با فاصله اي حداقل 20 ميلي متر از ديواره و در ارتفاع 900 ميلي متر از كف كابين نصب شود.
2.3.18.  وقتي كه درِ كابين و درِ طبقات باز مي شوند، شدت روشنايي بر روي دكمه هاي كنترل كابين و يا راهروها، نبايد از 50 لوكس كمتر باشد و اين روشنايي بايد دايمي باشد
2.3.19.  در آسانسورهاي تخ تبر و آسانسورهاي حمل بار، نصب يك يا دو رديف ضربه گيرروي تمام ديواره هاي كابين الزامي است.
2.3.20.  حداكثر ارتفاع بالاترين دكمه ها و نشانگرهاي كابين نبايد بيش از 1800 ميلي مترباشددكمه هاي نشان دهنده جهت، 
اندازه اي برابر 18 ميلي متر خواهند داشتنشانگر قابل رؤيتي جهتنشان دادن تقاضاي مسافر ثبت شده روي دكم هها يا كنار آنها براي هر آسانسور
، بايد وجود داشته باشد و پس از جواب دادن به اين تقاضا بايد خاموش شده يا تغيير رنگ دهد.
2.3.21.  در كليه طبقات ب هجز طبقه ورودي اصلي، يك علامت تصويري با طرح استاندارد شده 
در مجاورت هر دكمه آسانسور نصب شود كه نشان ميدهد كه در مواقع آتش سوزي ازآسانسوراستفاده نشود و راه پله خروجي و اضطراري را نشان دهد
2.3.22.  اتصال زمين مناسبي براي سيستم برق آسانسور و همچنين سيستم همبندي براي هم ولتاژ كردن جهت ريل هاي آسانسور و قطعات فلزي ثابت آن، 
مطابق مفاد مقررات مبحث سيزدهممقررات ملّي ساختمان در نظر گرفته شود.
2.3.23.  در صورتي كه ساختمان ب ههر دليلي قبل از تكميل سيستم آسانسور مورد بهره برداري قرار گيرد، بايد تمام نقاط دسترسي به چاه و آسانسور و موتورخانه آسانسور
 در برابر خطر سقوط حفاظت شوند

حفاظت در مقابل آتش

هنگام آتش سوزي ساختمان ها، آسانسورها م يتوانند نقش حياتي در تخليه ساختمان و نجات افراد داشته باشند در حالي كه هميشه اين پيغام در آسانسورها نصب م يشود كه از آسانسورها هنگام آتش سوزياستفاده نشودهنگام وقوع حريق در تمام يا قسمتي 
از ساختمان مشكلات تخليه خصوصاً براي سالمندان و بيماران پيش مي آيدبه همين منظور استفاده از آسانسور در مواقع آتش سوزي در صورتي مجازاست
 كه آسانسور در اختيار افراد ذيصلاح يا آت شنشان ها قرار گيرد تا بتوانند با راندمان بيشتر، عمليات تخليه را انجام دهند.
1.      رعايت مفاد مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان تحت عنوان "محافظت ساختمان ها در برابر حريقلازم الاجرا مي باشد
2.      چاه آسانسور به عنوان يك كانال هوايي عمل مي كند و لذا راهرو طبقات بايد توسط درهاي ضدگسترش حريق محفوظ گردد 
تا از نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور به عنواندودكش جلوگيري شود.
3.      كابل تغذيه برق براي آسانسور بايد مستقل باشد تا چنانچه در اثر آتش سوزي، اتصال برق منجر به عمل فيوزها يا كليدهاي حفاظتي ديگر گشته 
و سبب قطع مدار برق قسمت هايي ازساختمان شوند،سيستم برق آسانسور همچنان متصل و فعال باشد
4.      در پايين ترين نقطه و يا در طبقه همكف داكت هوايي خاصي براي چاه آسانسورطراحي و ساخته شود تا در مواقع آتش سوزي و نفوذ دود به چاه آسانسور، تهويه هواي تازه از داكت ممكن باشد.
5.      داكت فوق بايد به نحوي محفوظ شود تا از ورود انسان و يا حيوانات به چاه آسانسورجلوگيري شود.
6.      در صورت الزام به پيش بيني سيستم اعلام حريق در ساختمان (با توجه به ضوابط ساير مباحث مقررات ملّي ساختمان يا ضوابط سازمان آتش نشاني و غيره)، نصب حسگرهاي سيستم اعلام حريق درفضاهاي موتورخانه آسانسور، 
چاه آسانسور، راهرو و ورودي ب هموتورخانه آسانسور وراهرو جلوي درِ طبقات آسانسور الزامي استحداكثر فاصلة افقي نصب اين حسگرها از مركز هربازشوآسانسور (مركز در طبقاتبرابرمتر استاين حسگرها از طريق تابلو كنترل 
(
پانل كنترلسيستم اعلام حريق به سيستم كنترل آسانسور مرتبط م يگردنددر صورتي كه حسگرهاي فوق الذكر فعالشوند، درِ آسانسور نبايد در هي چيك از طبقات به جز طبقه ورودي يا طبقه ازپيش تعريف شده باز شودتمام آسانسورها 
بايد به طبقه اي كه توسط افراد مسئول ساختمان مشخص مي شود 
منتقل شوند وقابليت كنترل به صورت دستي)كليد آتش نشانرا دارا باشند
7.      استفاده از هر نوع وسايل آتش نشاني در موتورخانه آسانسور به شرطي مجاز مي باشد كه اين تجهيزات براي اطفاي حريق ناشي از آسانسور به كار روند.
8.      انبار كردن و يا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و يا غيرقابل اشتعال در چاه آسانسور، موتورخانه و يا چاهك آسانسور ممنوع م يباشد
9.      در صورتي كه ديواره هاي چاه آسانسور از نظر مقاومت ب هآتش درج هبندي شده باشند،بايد درهاي لولايي همان درجه و درهاي اتوماتيك حداقل نصف آن درج هبندي را دارا باشند.

برق اضطراري

در صورتي كه وجود برق اضطراري براي يك ساختمان ضروري باشد بايد حداقل يك آسانسور از هرگروه آسانسور در ساختمان از برق اضطراري تغذيه گردد 
و اين خط تغذيه بايد بتواند هريكازآسانسورهاي ديگر را به انتخاب تغذيه