واحد طراحی و مهندسی

1403/02/06 , 18:31
 بخش طراحی و مهندسی گروه ایران بالابر ، که شامل واحدهای فنی و مهندسی و طراحی و تهیه مستندات فنی و نقشه های اجرایی است. تهیه نقشه های اجرایی انواع بالابرهای حمل باربر،اتومبیل بر،بالابرهای بدون موتور خانه و بالابرهای پروژه های خاص را بر عهده دارد.